Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Følgende vilkår gjelder med mindre annet er skriftlig avtalt mellom utleier og leietaker.

§1. Virkeområde
Følgende forhold skal gjelde med mindre annet er skriftlig avtalt mellom utleier og leietaker.

§2. Levering / retur
All leie av utstyr leveres gratis til vår butikk. Frakt og transportutgifter til og fra lagring eller annen avtalt sted betales av leietaker.
Utstyret vil bli levert på kundens regning og risiko til butikken. Retur skal skje i åpnings tid med mindre annet er avtalt.

§3. Utleieperiode
Utstyret må returneres innen avtalt tid. Ønsker leietaker å forlenge leieperioden, så må den nye leieavtalen utarbeides før returdato.
Leietakere som leier utstyret lenger enn den avtalte leieperioden kan påføres en straffeavgift.
Leietiden regnes fra dato for hvor utstyret er hentet eller gjort tilgjengelig for henting frem til dato hvor utstyret returneres.
I leieavtalen skal det «eventuelt» fremgå at leieperioden er ubestemt og avtalen løper til den dato utstyret er returnert.

§4. Beregning av leiepris
Leien blir belastet i henhold til gjeldende prisliste. Dagleie representerer leieprisen per maskin per dag i ett skift. For del av dag,
beregnes hel dag i leie. Ved utvidet bruk eller ved flere skift blir utleieprisen beregnet proporsjonal med den spesifiserte dagleie.
Grunnleggende leie belastes for hver utleie. For utstyr som kommer inn under arbeidsmiljøvernloven og som skal saneres, så
tilkommer det en ekstra saneringskostnad.

§5. Eierskap av utleid utstyr
Utleie materiell er utleiers eiendom og leietaker erverver ikke eiendoms rett på grunn av denne avtalen eierskap til utstyret. Leietakere
som i strid med denne avtalen videre leier utstyret kan påføres et straffeansvar. Leietaker kan ikke, uten utleiers skriftlige
samtykke tillate å videre-føre utleie av utstyr, eller tildele denne leieavtale til en annen part.

§6. Bruk
Leietaker plikter å holde utleier informert om hvor utstyret lagres eller brukes. Utleiemateriell skal ikke uten utleiers skriftlige
samtykke brukes utenfor Norges grenser. Leietaker er også ansvarlig for at utleid utstyr kun brukes av autoriserte og opplært
personell.

§7. Tilsyn og omsorg
Leietaker er forpliktet til å ta vare på utleid utstyr. Det er kundens plikt og iaktta til enhver tid gjeldene bruksanvisninger samt ivareta
vedlikehold og omsorg for utstyret. Som foreskrevne vedlikehold av motorer samt og å bruke påbudt drivstoff og smøremidler.
Kostnadene av dette skal kostes av leietaker.
For tilsyn og stell av utstyret så skal Leietaker bruke kompetent personell.
Ved retur så skal utstyret være godt rengjort og i god stand. Dersom utstyret ikke er rengjort belastes leietaker spesielt for dette.
For utstyr som kan ha vært utsatt for skadelige stoffer som PCB/asbeststøv, belastes spesiell saneringskostnad.

§8. Reparasjoner
Leietaker skal ikke, med unntak av normalt vedlikehold i henhold til pkt 7 ovenfor, og uten utleiers skriftlige samtykke, utføre reparasjon eller
gjøre forandringer på leieobjektet. Forbruksdeler betales av leietaker. Reparasjoner på grunn av normal slitasje og elde blir betalt av utleier.
Utleier har ikke plikt til å stille med verksted/plass til disposisjon i tilfelle skade, som følge av leietakers uaktsomhet. Skader som er oppstått
på bakgrunn av uaktsomhet i leieperioden belastes leietaker under reparasjonstiden.

§9. Ansvar for skade
Dersom utleieren ikke får anledning til å overvåke leietakers bruk i leieperioden. Samt under hvilke omstendigheter leietaker bruker
utstyret. Så er utleier ikke ansvarlig for personskader og materielle skader og økonomiske tap som kan oppstå under leietakers
bruk. Utleier er ikke ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader (for eksempel nede tid, tap av fortjeneste) som følge av
feil på utstyr.

§10. Tiltak for defekter, skader og tyveri
Leietaker skal melde fra til utleier ved feil eller skader på utstyr, samt eventuelt tyveri i løpet av leieperioden. Ved tyveri skal leietaker
så snart som mulig kontakte sitt eget forsikringsselskap. ( se § 12 nedenfor ). Det er ansvaret til leietaker ved evetuelt tyveri
å kontakte politi samt avgi politirapport på stedet der tyveriet / skaden inntraff, samt sende en kopi av rapporten til utleier og sitt
eget forsikringsselskap.
Tap av leid utstyr som ikke er dekket av leietagers forsikring. Belastes leietaker.
Skade på leid utstyr som ikke kan tilskrives normal slitasje, skal erstattes av leietaker.

§11. Forsinket eller feil levering
Dersom utleier ikke stiller utstyr i orden og til avtalt tid, har leietager rett til å heve kontrakten og/eller be om en reduksjon av leie
tilsvarende feilen eller forsinkelsen.

§12. Forsikring
Det er ansvaret til leietaker å ha egen forsikring som dekker utstyret til en hver tid under hele leieperioden. Utleier er ansvarlig for
å ha egen forsikring som kun dekker eventuelle feil ved utstyr og eventuelle skader forvoldt av skadet utstyr.

§13. Utleiers angrerett, etc.
Utleier har rett til umiddelbart å heve avtalen dersom:
a) Leietaker unnlater å oppfylle sine betalingsforpliktelser overfor utleier når de forfaller.
b) Utleier har grunn til å frykte en manglende evne til å betale for inngåtte avtaler.
c) Utstyret utsettes for unormal bruk eller på annen måte vanstyrt slik at betydelig risiko for ødeleggelse eksisterer.

§14. Force Majeure
Utleier er ikke ansvarlig for eventuelle utgifter som oppstår som følge av feil eller forsinkelse , og/eller på grunn av juridisk lovfesting,
myndighetenes handlinger, krigshandlinger, streik, blokader, boikott, lockout eller andre lignende omstendigheter.

§15. Generelle betalingsbetingelser
Alle priser er eks mva. Betalingsbetingelser er enten kontant eller 30 dager netto. Fakturering gjøres to ganger i måneden. Endte
leieavtaler faktureres eventuelt omgående.

Kontakta salg

Vi tror på direkte personlig service og ønsker du svar på noe, enten på telefon, epost eller skjemaet, så er vi klare for å svare på det du trenger.

Kontakta utleie

Vi tror på direkte personlig service og ønsker du svar på noe, enten på telefon, epost eller skjemaet, så er det Knut som svarer deg og han har full oversikt over tekniske data, tilgjengelighet og priser.